Algemene voorwaarden

1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds Summerbounce / Blue Key bvba (KBO 0875.267.127 – 2000 Antwerpen – België ) hierna de Organisatie genoemd en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van Event / Blue Key bvba hierna de Klant genoemd.

2. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de Klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor de Organisatie. Het gebruik van het materiaal, de programma’s, de interface en van de website(s) van de Organisatie en de inhoud ervan impliceert automatisch dat deze algemene voorwaarden worden aanvaard.

3. De Organisatie handelt in de hoedanigheid van organisator van evenementen. De persoon of vennootschap die de bestelling van tickets uitvoert wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze laatste. Zelfs al wordt de bestelling uitgevoerd voor een derde. De tickets kunnen niet worden doorverkocht aan derden noch worden geschonken aan derden in het kader van een commerciële relatie.
De toegangskaart voor een evenement kan niet worden terugbetaald, zelfs niet in geval van het verlies of diefstal, noch teruggegeven, noch omgeruild, behalve in het geval de organisator het evenement zou annuleren. Deze terugbetaling gebeurt enkel aan de oorspronkelijke koper, mits teruggave van de toegangskaart.

4. De tickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier. Zij worden verstuurd na ontvangst van de betaling. De boeking wordt geannuleerd door de Organisatie indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden bij een naderende uitverkoop van een evenement of van de geboekte prijscategorie. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de Klant.

5. Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd via de volgende betaalmiddelen (ter informatie opgegeven lijst) ofwel via overschrijving, ofwel via VISA of Mastercard, debetkaart, elektronische portefeuille enz…

Elk op de vervaldag niet betaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest aan 12% op jaarbasis op het onbetaalde bedrag, en dit tot aan de volledige betaling. Bovendien zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de onbetaalde hoofdsom en die minimum 50,00 € bedraagt, verschuldigd zijn.

6. De teksten, de databank en de daarin opgenomen gepubliceerde gegevens, de opmaak van pagina’s, foto’s en afbeeldingen blijven in privaat bezit van de Organisatie, van haar leveranciers of van andere derden met wie de Organisatie afspraken heeft gemaakt. Elke vorm van nabootsing, publicatie, reproductie, of iedere andere vorm van misbruik of namaak, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie. Het opslaan en het importeren in een databank van informatie afkomstig van de website van de Organisatie en van de betrokken diensten, is uitdrukkelijk verboden.

7. De Organisatie investeert alle nodige middelen om de informatie, die op haar website wordt weergegeven, actueel te houden en om op die manier de informatie zo correct en volledig mogelijk te verspreiden. De Organisatie kan echter geen garantie bieden daaromtrent en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die is opgelopen tijdens het bekijken of gebruiken van de site, behalve in geval van zware fout van de Organisatie die door de gebruiker kan worden aangetoond. de Organisatie is niet verantwoordelijk voor de gevallen van overmacht waardoor de uitvoering van de samenwerking kan worden uitgesteld of verhinderd. Worden onder meer maar niet uitsluitend als gevallen van overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, technische defecten, overstromingen. De Organisatie is er niet toe gehouden het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de situatie in geval van overmacht.

8. De Klant verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de tickets, juist en volledig zijn. de Organisatie behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude. Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van de Organisatie te garanderen en/of de goede uitvoering van het contract aan te tonen. Deze laatste kunnen eveneens worden gebruikt door de Organisatie en haar moederbedrijven en filialen, alsook worden doorgegeven aan derden (niet-uitputtende lijst, mediagroep, organisator, promotor, “venue”,…) die contractueel verbonden zijn met de Organisatie voor marketingdoeleinden. Elke Klant die zijn identiteit kan bewijzen heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar de Organisatie, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft eveneens het recht om het verzenden van reclame per elektronische post niet toe te laten door middel van een schriftelijk verzoek, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post.

9. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle aspecten van de contractuele relatie tussen de Organisatie en de Klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. Elke wijziging, afwijking of toevoeging aan deze algemene verkoopsvoorwaarden moet schriftelijk worden overeengekomen. de Organisatie heeft het recht om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website, tenzij anders overeengekomen.

10. Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de e-tickets:
Het e-ticket, eens het is afgedrukt op wit papier, is uw enige toegangskaart voor het evenement. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Als dit niet het geval is, zal de toegang tot het evenement worden geweigerd. Elke barcode komt overeen met één enkele toegangskaart. Het e-ticket zal worden gescand aan de ingang van het evenement. Deze kaart kan maar een keer worden gescand op de datum die erop vermeld staat. Indien dezelfde barcode verschillende keren wordt getoond, zal enkel de eerste gescande kaart tijdens de controle toegang geven tot het evenement. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging.
de Organisatie garandeert de echtheid van het e-ticket voor zover dit laatste is aangekocht op de website van de Organisatie. Men mag bijgevolg geen enkele aanbieding afkomstig van derden, of via andere websites, aanvaarden. Het e-ticket zal niet worden terugbetaald, noch omgeruild.

11. Annulering van het evenement omwille van de organisator:
Indien de Organisator het evenement annuleert, worden de tickets door de Organisator terugbetaald ofwel omgewisseld tegen tickets voor een andere uitvoering van het evenement, naar keuze van de Klant. De terugbetaling gebeurt binnen de 90 dagen te beginnen bij de datum van annulering. De terugbetaling gebeurt enkel voor het bedrag van de tickets zelf. De service- en betalingskosten die betaald werden, worden niet terugbetaald. de Organisatie is niet verantwoordelijk voor de gevallen van overmacht waardoor de uitvoering van de samenwerking kan worden uitgesteld of verhinderd. In deze gevallen gebeurt er geen terugbetaling van de tickets. Worden onder meer maar niet uitsluitend als gevallen van overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, onweer, storm, brand, overheidsmaatregelen, technische defecten, overstromingen. De Organisatie is er niet toe gehouden het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de situatie in geval van overmacht.

12. Veiligheid:

De Klant verbindt zich te houden aan de huisregels en veiligheidsregels, die op de website en tijdens het evenement duidelijk aangegeven worden. de Organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en ongemakken die voortvloeien uit het niet-naleven van deze regels.

13. Herroepingsrecht:
De overeenkomst op afstand voor de levering van huisvestings-, vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van de wet van 6 april 2010 (gewijzigde wet van 14 juli 1991).

14. In het geval dat sommige bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen wordt vervuld.

15. De relatie tussen de Klant en de Organisatie is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen (België) bevoegd. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax,…) als bewijsmiddel.