Privacybeleid

De Organisator eerbiedigt de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten. Deze wet stelt bepaalde perken en voorwaarden aan de verwerking (verzamelen, vastleggen, bewaren, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, enz.) van persoonsgegevens ter bescherming van jouw fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van het evenement. Door het gebruik van onze website of evenement, evenals het bezoek eraan, ga je uitdrukkelijk akkoord met dit privacybeleid.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan, elke informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alle gegevens die je invult op de website van de organisator om tickets te boeken zoals jouw naam, postcode, provincie, telefoonnummer en e-mailadres.

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat deze berichten bewaard worden om jouw vragen te verwerken, verzoeken te beantwoorden of onze diensten te verbeteren.

Alle betalingsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de huidige registratie verbonden met de verwerking van de transactie en wordt niet opgeslagen.

 

Voor welke doeleinden worden jouw gegevens verzameld?

Jouw gegevens worden verzameld en verwerkt in het kader van het verstrekken van de diensten aangeboden door de organisator, met name het verkopen van tickets en om marketing -en communicatiedoeleinden van eigen, gelijksoortige producten of diensten van de organisator.

Voorts worden de gegevens gebruikt om statistieken op te maken over het gebruik van onze website, voor het leveren, onderhouden, beveiligen en verbeteren van onze diensten, en voor het beschermen van de rechten van de organisator of van onze gebruikers.

 

Door het indienen, plaatsen of weergeven van content, foto’s en andere materialen op onze facebook pagina, verleent u ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-free licentie (met het recht op sublicentie) om deze content te gebruiken, kopiëren, reproduceren, aan te passen , wijzigen, publiceren of door te geven voor reclame, marketing of andere doeleinden.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens is het bedrijf Blue Key bvba, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 164, en ingeschreven in België in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0875.267.127.

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

de organisator deelt alleen in de volgende uitzonderlijke gevallen jouw persoonsgegevens met andere bedrijven of individuen:

  • indien je ons daartoe jouw toestemming hebt gegeven;
  • indien we dergelijke gegevens toevertrouwen aan gelieerde ondernemingen met het doel de persoonlijke gegevens namens de organisator te verwerken. Wij dragen er zorg voor dat deze ondernemingen dergelijke gegevens verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid, en de noodzakelijke maatregelen nemen inzake vertrouwelijkheid en beveiliging;
  • indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures, of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, de uitvoering van de algemene en bijzondere voorwaarden na te gaan, fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen of te voorkomen, of de rechten en/of de veiligheid van de organisator, haar gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar, voor zover dit wettelijk is toegestaan of vereist.

 

Overige bepalingen

De organisator is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van de websites waarnaar via een link wordt doorverwezen vanaf onze website.

Het privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen van het beleid op deze pagina aangeven.

Op het privacybeleid is het Belgisch recht, met uitsluiting van elk ander nationaal recht, van toepassing.

 

Vragen

Voor al jouw vragen over het privacybeleid of de verwerking van jouw persoonsgegevens, kunt je contact opnemen met ons via het e-mailadres: contact@Summer Bounce.